10 Most Expensive Coffee In The World

10. Hawaiian Kona Coffee – $34/pound

9. Los Planes Coffee – $40/pound

8. Starbucks Quadriginoctuple Frap – $47.30/cup

7. Fazenda Santa Ines – $50/pound

6. Jamaican Blue Mountain Coffee – More than $50/pound

5. Saint Helena Coffee – $79/pound

4. Kopi Luwak – $160/pound

3. Hacienda La Esmeralda– More than $500/pound

2. Finca El Injerto Coffee – $500/pound

1. Black Ivory Coffee – More than $500/pound

Top 10 Most Expensive Teas in the World Money Can Buy