10 US States That Have Mountain Lions

10. South Dakota: 200-300

9. Oregon: 6,000

8. New Mexico: 3,500

7. Nevada: 2,000

6. Montana: 2,000-3,258

5. Idaho: 2,000

4. Florida: 100-300

3. Colorado: 3,000-7,000

2. California: 4,000-6,000

1. Arizona: 2,000-3,000